POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR

INFORMARE

 

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal si drepturile asociate acestei operatiuni

 

S.C Nevis Trade S.R.L

 

Str. Meziadului, Nr.2, Oradea, Jud. Bihor

 

CUI: RO5795528

 

Nr. Reg Com.: J05/2132/1994

S.C. Nevis Trade S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 si cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Scopul prezentului document este informarea dumneavoastra specifica si lipsita de ambiguitate cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, durata prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitatile de exercitare a drepturilor individuale precum si informatii legate de scopul secundar al procesarii, daca datele vor fi prelucrate intr-un alt scop decat cel pentru care au fost colectate de catre operator.

In cadrul operatiunii de prelucrare a datelor, S.C. Nevis Trade S.R.L. tine seama de reglementarile legale in vigoare in aceasta materie, respecta si aplica principiile care stau la baza protectiei datelor personale si asigura confidentialitatea si securitatea datelor prin masuri organizatorice si tehnice adecvate, concretizate in proceduri interne, reguli de conduita si training-uri continue de constientizare si responsabilizare a angajatilor sai.

 

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

• prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, respectand principiile legalitate, echitate si transparenta;

• colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

• adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

• exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere;

• pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare.

• prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Este important sa acordati atentie acestei informari astfel incat sa cunoasteti toate aspectele expuse in continutul acesteia si sa le aduceti la cunostinta persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt furnizate de catre dumneavoastra astfel incat informarea acestora sa fie facuta corespunzator. Prezentul document nu constituie un consimtamant privind prelucrarile ulterioare de date si nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate anterior.

 

SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal si ale  persoanelor pentru care se solicita incheierea contractului sunt colectate in scopul prestarii serviciiilor oferite, respectiv: in scopul ofertarii si emiterii contractelor, administrarii si executarii contractului ,evaluarii statistice a portofoliului detinut in vederea identificarii riscurilor si a adaptarii activitatii la conditiile reale din piata, in scopul indeplinirii obligatiilor legale si alte scopuri legitime, arhivare); desfasurarii de actiuni de transmiterea directa prin posta a facturilor aferente  incheiate precum si a oricaror informatii de interes pentru dumneavoastra in ceea ce priveste derularea relatiei contractuale; in scop de marketing, reclama si publicitate (pentru informarea dumneavoastra  privind calificarea si acordarea de beneficii de loialitate, imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite, promovarea produselor).

 

TEMEIURILE JURIDICE

Colectarea si procesarea datelor personale in scopurile mentionate mai sus se bazeaza pe:

• Consimtamant;

• Obligatia legala;

• Incheierea (inclusiv etapele premergatoare incheierii unui contract), executarea, administrarea unui contract;

• Interesul legitim al operatorului

S.C.Nevis Trade S.R.L. foloseste codul numeric personal (CNP) ca modalitate de identificare fara echivoc a clientului, in asa fel incat sa nu se produca o substituire, pentru a se limita erorile in efectuarea operatiilor, pentru a se pastra rapiditatea comunicarii cu dumneavoastra in verificarea curenta si, de asemenea, in cadrul comunicarii cu terte persoane.

DATE PERSONALE COLECTATE:

• numele si prenumele complete ale persoanelor care vor fi cazat

• locul si data nasterii;

• codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia in cazul in care nu aveti cetatenia romana; dupa caz, in conditiile in care se intocmeste factura pe persoana fizica.

• numarul si seria documentului de identitate;

• domiciliul stabil/resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara);

• nationalitatea/cetatenia;

• telefonul/faxul/ e-mail;            -daca este cazul

• imagine;

• adresa IP, atunci cand vizitati pagina noastra de internet fara a dezactiva Cookies;

• semnatura;

 

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal in legatura cu derularea contractelor este specifica fiecarui tip de prelucrare, tinand seama de considerentele mentionate mai sus, precum si pentru indeplinirea unor obligatii legale din domeniul sau a oricaror alte obligatii legale (fiscale, arhivare etc.).

In scopul limitarii prelucrarii, S.C. Nevis Trade S.R.L. va efectua periodic o revizuire a necesitatii de prelucrare a datelor, pentru a limita cat mai mult posibil sfera datelor  supuse prelucrarii.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite angajatilor/mandatarilor nostri pentru desfasurarea activitatii acestora si in legatura cu executarea contractului incheiat doar in scopul gestionarii contractelor incheiate precum si cu exceptia urmatoarelor situtatii:

• in cazul in care potrivit legii, S.C. Nevis Trade S.R.L are obligatia de a comunica aceste date unor autoritati publice;

• cand aceasta comunicare se va face in baza legii pentru protejarea drepturilor si intereselor S.C. Nevis Trade S.R.L.

• cand transmiterea datelor este solicitata in mod expres de persoana vizata.

Drepturile persoanelor vizate si modalitatile de exercitare a acestora:

1. DREPTUL DE ACCES LA BAZA DE DATE SI DREPTUL LA INFORMARE

1.1. Persoanele vizate au dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit date referitoare la prelucrarile de date care ii privesc, efectuate de catre S.C. Nevis Trade S.R.L., precum si dreptul de a obtine informatii privitoare la scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor sale, perioada pentru care datele sunt stocate si drepturile de care beneficiaza in virtutea dispozitiilor legale in materie.

1.2. Cererea va fi adresata in scris, transmisa online sau la adresa de email office @hotelnevis.ro va cuprinde mentiuni cu privire la optiunea de comunicare a raspunsului, respectiv pe suport fizic sau electronic.

1.3. Raspunsul la asemenea solicitari se va comunica in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

1.4. In cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. Nevis Trade S.R.L. este indreptatita fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor, fie va putea sa refuze sa dea curs solicitarii.

2. DREPTUL DE INTERVENTIE ASUPRA DATELOR

2.1. Persoanele vizate au dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restrictionarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii in special a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesate pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci cand persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea.

2.2. In cazul informatiilor inexacte sau incomplete care o privesc, persoana vizata va putea cere si obtine completarea, respectiv rectificarea acestora inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

2.3. In cazul in care persoana vizata obtine restrictionarea prelucrarii, aceasta va fi informata de catre operator inainte de ridicarea restrctiei de prelucrare.

2.4. Cererea va fi adresata in scris, transmisa online sau la adresa de email office@hotelnevis.ro si va cuprinde mentiuni cu privire la optiunea de comunicare a raspunsului, respectiv pe suport fizic sau electronic.

2.5. Comunicarea raspunsului la asemenea cereri se va face in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

3. DREPTUL DE OPOZITIE

3.1. Persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara in care se afla, ca date ce ii privesc sa faca obiectul unei prelucrari. Totodata au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele ce ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre S.C Nevis Trade S.R.L.

3.2. Cererea va fi adresata in scris, transmisa online sau la adresa de email S.C. Nevis Trade S.R.L si va cuprinde mentiuni cu privire la optiunea de comunicare a raspunsului, respectiv pe suport fizic sau electronic.

3.3. Comunicarea raspunsului la o asemenea solicitare se va face in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

3.4. In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii, S.C. Nevis Trade S.R.L. nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca au motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate.

4. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

S.C. Nevis Trade S.R.L, nu va porta datele catre nici un alt operator de date.

5. CELELALTE DREPTURI GARANTATE DE DISPOZITIILE LEGALE IN MATERIE SUNT:

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri;

• dreptul de a va adresa justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege;

• dreptul de a solicita stergerea datelor, daca nu mai sunt necesare scopului si daca nu exista alte cerinte legale, de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate;

• dreptul de a fi notificat de catre S.C. Nevis Trade S.R.L. privind brese de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

In afara de situatiile mentionate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plangere impotriva modului de prelucrare a datelor, direct catre S.C. Nevis Trade S.R.L. in care vor arata solicitarea, motivul nemultumirii sau/si drepturile pe care le considera ca i-au fost incalcate.

Cererea, redactata in scris, va fi transmisa la sediul S.C Nevis Trade S.R.L. sau pe email, la adresa Office@hotelnevis.ro, persoana vizata urmand sa primeasca un raspuns in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in evidentele societatii.

In afara de modalitatea mentionata mai sus de solutionare a eventualelor diferende, persoanele vizate au posibilitatea de a inainta (direct sau prin reprezentant) o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la inaintarea unei plangeri catre operator.

Pentru orice intrebare despre modul in care datele persoanelor vizate sunt utilizate sau daca sunt necesare orice lamuriri suplimentare in legatura cu orice aspect ce tine de prelucrarea datelor, acestea se pot adresa responsabilului cu protectia datelor din cadrul companiei, prin email office@hotelnevis.ro, prin posta, la adresa S.C. Nevis Trade S.R.L Oradea, Jud.Bihor, Str.Meziadului, nr.2 sau depunand personal o notificare semnata olograf la sediul S.C. Nevis Trade S.R.L.

 

I. Operatorul

Numele/Denumirea operatorului: S.C Nevis Tradea S.R.L – Persoana Juridica

Adresa/Sediu: Oradea, Str. Lapusului, nr. 2,

Cod postal:---  Tara: Romania        Judetul: Bihor           Localitatea: Oradea

Tel: 0259 407 970    Fax: 0259 407 971   CIF: RO 5795528

E-mail: Office@hotel.ro                   Sector privat

III. Scopul prelucrarii

  1. Reclama, marketing si publicitate

Servicii hoteliere si de turism

IV Temeiul legal al prelucrarii

H.G. nr.237/2001, pentru aprobarea normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structurile de primire turistica.

Regulamentul U.E 679/2016 privint prelucrarea datelor cu caracter personal.

V. Categorii de persoane vizate

VI. Modul in care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor

  1. Prin afisare la sediul                       In scris pe fisele de sosire ale clientilor

VII. Categorii de date prelucarte

• Numele si prenumele complete ale persoanelor care vor fi cazat

• Locul si data nasterii;

• Codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia in cazul in care nu aveti cetatenia romana; dupa caz, in conditiile in care se intocmeste factura pe persoana fizica.

• Numarul si seria documentului de identitate;

• Domiciliul stabil/resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara);

• Nationalitatea/cetatenia;

• Telefonul/faxul/ e-mail;     -daca este cazul

• Imagine;

• Adresa IP, atunci cand vizitati pagina noastra de internet fara a dezactiva Cookies;

• Semnatura;

VIII. Categorii de date cu caracter special

  1. Seria si numarul actului de identitate/ pasaport

IX. Categorii de destinatari

  1. Autoritati publice centrale/locale

X.Garantiile care insotesc dezvaluirea datelor catre terti

  1. Consimtamantul persoaneo vizate
  2. Acte Normative---Acte normative H.G. nr.237/2001, pentru aprobarea normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structurile de primire turistica   si Regulamentul U.E 679/2016 privint prelucrarea datelor cu caracter personal.

XI. Incheierea operatiunii de prelucarea si destinatia ulterioara a datelor

  1. Destinatia ulteriara a datelor va fii arhivarea delor. data estimata  de arhivarea 3 ani - Perioada de arhivare a fiselor de sosire a clientilor.
  2. Datelor se vor prelucra pe durata sedetii in unitatea de cazare sau pe perioada derularii contractului dupa care se vor arhiva.

XII. Transferuri de date in strainatate.

S.C Nevis Trade S.R.L. nu va transfera date in afara Romaniei.

XIII. Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt prelucarre cu buna credintasi in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopuri determinate, explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu cele prezentate anterior.In aceste scopuri se vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate pentr protejarea datelor, cu caracter personal, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderea, modificarea, dezvaluirea sau accesului neautorizat.

IVX. Sistemul de avidenta utiliat si legaturile cu alte prelucraru de date sau sisteme de evidenta.

Sistemul de evidenta utilizat pentru prelucrarea datelor este un sistem mixt( atat manual cat si automatizat)

 

 

Cazare Oradea| Wellness & Spa| Restaurant Orhideea By Nevis| Nunti| Conferinte| Contact| Protectia datelor

410264 Oradea, Romania, Str. Lapusului nr. 2
Tel.: +40 751.057.709, Tel.: +40 259.407.970, Fax: +40 259.407.971
Email: office@hotelnevis.ro